Als nieuwe gemeente een stabiele basis opbouwen, met een goede algemene reserve om incidentele tekorten op te vangen, lijkt in deze tijd haast ondoenlijk. GroenLinks vindt het realistisch om juist nu in te zetten op behoud en verbetering van wat we hebben, in plaats van nieuwe prestigieuze projecten binnenhalen.

Sociaal Domein

Voor GroenLinks is een buffer opbouwen om klappen te kunnen opvangen en de hulp aan de meest kwetsbare inwoners te kunnen blijven garanderen een belangrijk doel. GroenLinks roept op om niet verder te bezuinigen op het sociaal domein, maar eerst te richten op het wegwerken van wachtlijsten en het bieden van de juiste hulp en ondersteuning. De basis eerst op orde voor onze inwoners.

De vele initiatieven van onze inwoners en zorginstellingen moeten we omarmen en blijven faciliteren. We zijn trots op de zorgcoöperaties die in de dorpen in korte tijd veel hebben kunnen realiseren.

Wonen in Eemsdelta

Ons voorzieningenniveau en de leefbaarheid kunnen we alleen behouden met een evenwichtige leeftijdsopbouw. Daarvoor hebben we een passend en toereikend woningaanbod nodig.  In onze gemeente neemt het tekort toe aan zowel huur- als koopwoningen voor starters en midden tot lage inkomens. Deze ontwikkelingen baren ons zorgen.

Inwoners aan zet!

GroenLinks streeft naar een goede samenwerking tussen gemeente en inwoners. Wij vinden in de besluitvorming het betrekken van inwoners een leidend uitgangspunt. De kennis en kunde en wensen van onze inwoners over de eigen leefomgeving is groot.  Samen leven moet je samen doen

In alle onderwerpen waar Eemsdelta de komende jaren voor staat, moet de inwoner van Eemsdelta centraal staan.

Duurzaamheid

Het college stelt in het collegeakkoord dat het koploper wil zijn in de energietransitie, we zien dit echter nog niet nadrukkelijk terugkomen in de uitvoering. Onze inwoners staan klaar om de handschoen op te pakken, de lokale energiecoöperaties willen samen met de dorpen aan de slag om een lokale bijdrage te leveren aan de energietransitie. Het college heeft deels de verantwoordelijkheid bij commerciële bedrijven gelegd. Een gemiste kans vindt onze fractie.

Samen op weg naar een klimaatneutrale gemeente, dat kan door te investeren in schone mobiliteit en goede fietsverbindingen, maar ook door nieuw te bouwen bedrijven te verplichten dat er een zonnedak wordt gelegd.

We maken ons zorgen om de zogenaamde energiearmoede. Mensen die door gebrek aan financiële middelen niet meekomen in de energietransitie, maar wel elk jaar een hogere energierekening krijgen. We zien de maatregelen die het college neemt, zoals de energiecoaches, als mooi startpunt om dit structureel aan te pakken en pleiten voor een uitbreiding hierop.

Dit is een samenvatting van in de gemeenteraad uitgesproken algemene beschouwingen. De complete tekst vind je in de bijlage, net als de motie 'Leren voor wat later is' die we samen met PvdA en Gemeentebelangen hebben ingediend.