GroenLinks wil daarom:

 • In overleg met alle betrokkenen komen tot een kleinschaliger landbouw die oog heeft voor de belangen van natuur, omgeving, inwoners en boeren
 • Daadkrachtig bevorderen van een natuurinclusieve kringlooplandbouw en andere innovatieve duurzame initiatieven
 • De agrarische sector stimuleren geheel af te zien van glyfosaat voor onkruidbestrijding en in te zetten op alternatieven
 • Faciliteren van initiatieven voor zorgboerderijen en boerderijwinkels
 • Bermen- en landschapsbeleid dat de biodiversiteit herstelt
 • Behoud van cultuurlandschap
 • Daadkrachtig inzetten op schone lucht, water en bodemkwaliteit
 • De luchtkwaliteit verbeteren door verminderde en voor zover mogelijk schone houtstook
 • Betere handhaving milieunormen op chemiepark
 • Geen houtige biomassa en alleen groene biomassa onder zeer strenge voorwaarden
 • Geluid- en lichtvervuiling flink beperken
 • Intensieve samenwerking tussen gemeente, inwoners en ondernemers op het gebied van duurzame energie-initiatieven zoals wind- en zonneparken en waterstof met 50% lokaal eigendom en optimale participatie met inwoners als norm
 • Goede inpassing van wind- en zonneparken in het landschap
 • Naar een circulaire lokale economie door middel van efficiënte afvalscheiding en recycling
 • De overstap naar duurzame energie voor iedereen betaalbaar houden
 • Prioriteit geven aan woningisolatie
 • Duurzaamheidsfonds behouden en eventueel uitbreiden
 • Uitstoot en vervuiling van bedrijven beter monitoren en controleren
 • Actief vestigingsbeleid voor duurzame bedrijven
 • Geen uitbreiding van grootschalige industrie
 • Goede balans tussen industrie en natuur
 • Op termijn sluiten van hoog-risicovolle bedrijven zoals bijvoorbeeld ‘ESD’ en ‘Tankenpark’. Stringente duurzaamheids- en veiligheidseisen aan nieuwe vestigingen
 • Stimulering van kleinschalig en meer ecologisch toerisme
 • Verduurzaming overheidsgebouwen en middelen
 • Educatieve programma’s die de voedselveiligheid stimuleren
 • Schoon vervoer: meer aandacht voor fietsen, wandelen en elektrisch rijden
 • Ondersteunen van deel-autoprojecten en andere vormen van lokaal vervoer (witkar/fietstaxi’s)
 • Experimenteerruimte en kenniscentrum voor duurzaam bouwen en wonen
 • Samen met inwoners uitvoeren en verbeteren van diftar
 • Initiatieven bevorderen die de circulaire economie dichterbij brengen
 • Bomenbeleidsplan in regionaal/interprovinciaal verband waarin ook opgenomen vergroening van de kernen door goed bomenkap- terugplantbeleid en een goede balans tussen beslotenheid (meer bos) en weidsheid
 • In samenwerking met inwoners ontwikkelen en onderhouden van dorps- en schooltuinen of kassen en voedselinitiatieven zoals aanplant fruit- en notenbomen
 • Stimuleren vergroening van tuinen en dus betere waterafvoer
 • Duurzame onkruidbestrijding