GroenLinks wil daarom:

 • Goede, betaalbare en voor iedereen toegankelijke voorzieningen en diensten: fysiek en digitaal
 • Goed lokaal democratisch bestuur door het aanstellen van dorpen/wijkencoördinatoren en/of gebiedsregisseurs
 • Uitgebreide en toereikende dorpsbudgetten
 • Dorpen- en wijkenplatforms nieuwe stijl en dorps- en wijkcommissies/werkgroepen en ondersteuning van dorps- en wijkinitiatieven
 • Ondersteuning van zorginitiatieven en zorgcoöperaties
 • Betaalbare ‘zorg op maat’ dichtbij huis, kwaliteit in plaats van kwantiteit
 • Veel aandacht voor vroeg-signalering in het onderwijs: laaggeletterdheid, taalachterstanden, armoedeproblematiek
 • Aandacht voor mantelzorg door jongeren
 • Waar nodig en mogelijk intensieve begeleiding naar werk voor jongeren en ouderen
 • Ondersteuning van informele zorg: burenhulp en vrijwilligers
 • Aandacht voor diversiteit en inclusiviteit
 • Ondersteuning van en een warm welkom voor nieuwkomers
 • Vroegtijdige begeleiding naar werk voor statushouders
 • Efficiënt en toegankelijk armoedebeleid, met name voor kinderen, in samenwerking met diverse daartoe aangewezen organisaties
 • Verbeteren van schuldhulpverlening, meer grip van de gemeente en gezamenlijke aanpak van schulden; schuldhulpverlening mag geen commerciële melkkoe zijn
 • Experimenteren met basisinkomen, bijstand op maat en participatiebanen
 • Vertrouwen als basis bij steunverlening, op maat gericht en persoonlijk
 • Betaalbare (huur)woningen, ook voor jongeren en in kleinere dorpen
 • Faciliteren van nieuwe woonvormen zoals tiny houses en oudereninitiatieven
 • Aandacht voor lokale kunst en cultuur door ondersteuning van amateur- en professionele kunst en culturele initiatieven, evenementen en instellingen
 • Stimulering van kunst-educatieve projecten in het onderwijs
 • Aandacht voor cultureel erfgoed
 • Behoud van karakteristieke en monumentale panden
 • Uitgebreid pakket recreatieve voorzieningen voor jong en oud
 • Extra aandacht voor voorzieningen en evenementen voor jongeren van 12 -18 jaar
 • Fijnmazig vervoersnetwerk: van fiets en scootmobiel tot regiotaxi en bestaand openbaar vervoer, met name ook richting Eemshaven: recreatief en beroepsmatig
 • Een regionaal fiets- en wandelpadenplan
 • Kleinschalig en duurzaam toerisme bevorderen door een meedenkende overheid en regelluwheid
 • Actief wervingsbeleid lokale startups
 • Stimulering kleinschalige duurzame landbouwbedrijven