Toekomstbestendige regio

In een kleine gemeente als Loppersum is het onmogelijk om alle voorzieningen zelf uit te voeren en in stand te houden. Samenwerking in de hele regio is daarbij van groot belang. Bij elke beslissing over zorg, onderwijs, duurzaamheid en toerisme moet telkens de vraag gesteld worden: wat kunnen we in de dorpen regelen, wat moet op gemeentelijk niveau en wat op regionaal en/of provinciaal niveau? Een samenspel tussen overheid, inwoners en ondernemers, tussen dorpen onderling en met besturen en organisaties in de regio is daarbij een voorwaarde. Op deze basis wordt een stevig fundament gelegd voor de komende herindeling.

GroenLinks wil daarom:

  • gaswinning zo snel en veilig mogelijk naar nul
  • volledige en ruimhartige vergoeding van alle schade ten gevolge van de gaswinning
  • reparatie en versterking combineren met verduurzaming en levensloopbestendigheid
  • een gasfonds inrichten waaruit alle maatregelen en activiteiten bekostigd kunnen worden
  • in gezamenlijkheid(gemeenten/provincie/organisaties/ondernemers) optrekken richting ‘Den Haag’
  • onafhankelijke en transparante regie op alle terreinen in het aardbevingsdossier
  • duurzame leer/werkprojecten en projecten voor maatschappelijk kwetsbare groepen door samenwerking tussen gemeenten, onderwijsinstellingen en bedrijven
  • prioriteit voor het tot stand komen van een 5G-digitaal netwerk in Noord-Groningen dat in de nabije toekomst van groot belang is voor het aantrekken van nieuwe bedrijven, werkgelegenheid en landbouwbedrijven en zorg in de regio